Školenia

Školenia, tréningy a hry​

Tri tematické okruhy
v troch oblastiach realizované pomocou troch krokov
a k tomu hry

Všetky vzdelávacie aktivity v rátanie hier sú prispôsobené trojkrokovej metóde
vedomosť-zručnosť-zvyk
, ktorá napomáha efektívnemu zvládnutiu trénovaných zručností a najmä ich následnému uplatneniu v praxi.

Obsah  školení a tréningov sa koncentruje hlavne na podstatné prvky z danej oblasti. Dobrá nálada a dobrý pocit zo všetkých aktivít je podporovaná obľúbenými hrami.

Predaj - Juraj Kvas

ODPORÚČANIA, TELEFONOVANIE, STRETNUTIA

Predaj

Kontakty a odporúčania
 • Získavanie a následné využívanie nových kontaktov
 • Tvorba zoznamov a práca s databázou
 • Tréning pýtania si odporúčaní   
Telefonické kontaktovanie
 • Príprava, realizácia a vyhodnocovanie telefonátov
 • Tréning telefonického kontaktovania
 • Reálne telefonické kontaktovanie s kaučingom
Obchodné stretnutia
 • Príprava na obchodné stretnutie psychická, fyzická a materiálna
 • Fázy predajného rozhovoru a komunikačné postupy v týchto fázach
 • Tréning vedenia predajného rozhovoru a riešenia námietok

NÁBOROVANIE, PLÁNOVANIE, RIADENIE

Manažment

Nábor a zapracovanie nových spolupracovníkov
 • Náborové telefonáty a náborové stretnutia
 • Systém manažérskych krokov na zapracovanie nových spolupracovníkov
 • Reálny nábor spojený s kaučingom
Plánovanie aktivít a výkonov
 • Formulácia denných, týždenných, mesačných a ročných plánov
 • Plánovanie obchodných aktivít a ich vyhodnocovanie
 • Pravidelné vyhodnocovanie výkonov a následné plánovanie nových výkonov
Riadenie a kontrola
 • Budovanie a vedenie tímu.
 • Komunikačné postupy pri vedení skupiny a jednotlivca.
 • Systém nastavovania pravidiel a sankcií .
 • Vedenie porád a mítingov.
 • Kontrolná činnosť manažéra.
Manažment - Juraj Kvas
komunikacia new

Všetko o komunikácii

Komunikácia

Komunikácia pod zvýšeným tlakom
 • Najčastejšie príčiny stresových situácií v komunikácii
 • Metódy a postupy zvládanie konfliktov v komunikácii
 • Tréning komunikačných vzorcov a postupov používaných pod tlakom
Komunikácia presviedčania
 • Zásady vedome cielenej komunikácie
 • Metódy a postupy ovládania seba a partnera v komunikácii
 • Tréning presvedčivej komunikácie
Vnútrofiremná komunikácia
 • Vytváranie komunikačných schém vo firme, alebo organizácii
 • Podriadenosť, nadriadenosť a rovnocennosť v komunikácii
 • Formy komunikácie vzhľadom na plnenie úloh v organizácii

na rozvoj komunikácie

Obľúbené hry

DAJTE MI O SEBE VEDIEŤ

Teším sa na spoluprácu.